صنعتی

این انیمیشن در دو پارت مجزا تولید گشت.پارت اول بطور کلی نحوه ی استحصال نمک از آب دریا را نشان می دهد و پارت دوم نمایشگر نحوه ی حصول نمک در سایت صنعتی کارفرما می باشد. این انیمیشن ۴ دقیقه با کیفیت متوسط انجام گرفت.