صنعتی

این انیمیشن به معرفی سایت تصفیه نفت نمکی بی بی حکیمه یک و دو می پردازد و نحوه انتقال نفت و چگونگی تصفیه آن را نمایش می دهد. مدت این انیمیشن ۵ دقیقه و کیفیت ساخت با توجه به درخواست مشترشی و بودجه ، متوسط می باشد.