سریالی

تولید انیمیشن سه قسمتی پزشکی که در آن فرآیند آندوسکوپی به سه روش مختلف نمایش داده میش می شود. این انیمیشن به سفارش دکتر حسینی از تهران انجام گرفت.