جلوه ویژه

در این پروژه  ReLighting ، CG Composition و مدل سازی سه بعدی اشیا و تلفیق رئال انیمیشن، بر عهده شرکت مکعب بود. پرندگان با نرم افزارهای سه بعدی مدل سازی شده و بر روی فیلم، به شکلی واقع گرایانه کامپوزیت شدند. این پروژه به سفارش بهنام فیلم انجام گشت.