سریالی, کوتاه

انیمیشن کوتاه استاندارد مواد غدایی به سفارش اداره ی استاندارد استان خوزستان ، در سال ۱۳۹۳ تولید گشت.