سریالی

ساخت انیمیشن سه قسمتی پزشکی که در آن فرآیند جذب چربی به واسطه مصرف دارو به نمایش در می آید.

زمان: ۳ دقیقه
زمان تولید: ۳ ماه